Register partnerov
   verejného sektora

Register partnerov verejného sektora

Od 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Register partnerov verejného sektora (RPVS) je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora.

Do tohto registra sa musia zapísať všetky subjekty vrátane ich subdodávateľov - partneri verejného sektora, ktoré chcú dostávať peniaze z verejných zdrojov v sumách nad 100 000 eur jednorázovo resp. nad 250 000 eur pri postupnom čerpaní v priebehu kalendárneho roka. Do registra sa ďalej povinne zapisujú - pri zohľadňovaní finančných limitov - tie osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa predpisov o verejnom obstarávaní, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, osoba na ktorú je postúpená alebo inak prevedená pohľadávka voči štátu alebo subjektom verejného sektora, ako aj subdodávatelia.

Partner verejného sektora sa nezapisuje do registra sám. Na tento účel si musí zabezpečiť oprávnenú osobu - touto osobou je napríklad advokát. Jedine oprávnená osoba je aktívne legitimovaná na komunikáciu s registrujúcim orgánom. Oprávnená osoba koná za partnera verejného sektora. Podania, ktoré neurobila oprávnená osoba sú registrujúcim orgánom odmietnuté.

V prípade Vášho záujmu o zápis do Registra partnerov verejného sektora kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.