Zameranie

Poskytuje klientom najmä túto právnu pomoc a právne služby:
 • Obchodné právo a právo obchodných spoločností
 • Občianske právo hmotné a procesné, ochrana osobnosti
 • Konkurzné právo
 • Rodinné právo
 • Finančné, bankové a daňové právo
 • Právo duševného vlastníctva, autorské právo a počítačové právo
 • Správne právo
 • Právo masmediálnej oblasti
 • Pracovné právo
 • Správa majetku
 • Správa konkurzných podstát
 • Trestné právo
 • Medzinárodné právo súkromné a procesné
 • Banské a geologické právo
 • Poradenstvo

 • Obchodné právo a právo obchodných spoločností
  kompletný právny servis pri založení, vzniku, zmenách a likvidácii obchodných spoločností, prevody obchodných podielov, spisovanie obchodných zmlúv, spisovanie iných listín o právnych úkonoch, zastupovanie pri právnom mimosúdnom a súdnom vymáhaní pohľadávok, zastupovanie pri súdnom výkone rozhodnutí a v exekučnom konaní, zastúpenie pri zápisoch v obchodnom registri, zápočty pohľadávok a záväzkov, zastúpenie pri náhradách škody a ušlého zisku, bežná právna agenda, zastupovanie pred súdom vo všetkých druhoch obchodných vecí, zastúpenie vo vzťahu k živnostenskému úradu a k iným správnym orgánom, vedenie valných zhromaždení obchodných spoločností a spisovanie zápisníc, právne a podnikateľské poradenstvo, právny audit.
  Občianske právo hmotné a procesné
  zastupovanie právnických a fyzických osôb v konaniach pred súdmi, spisovanie kúpnych, darovacích a iných občianskoprávnych zmlúv, vysporiadanie majetku v spoluvlastníctve, spisovanie iných listín o právnych úkonoch, kompletný právny servis pri prevode, prechode a nájme nehnuteľností - vrátane zabezpečenia ich ocenenia a zápisov práv do katastra nehnuteľností, dedičské právo, ochrana osobnosti, vymáhanie pohľadávok z občianskoprávnych vzťahov, právne poradenstvo, žaloby o určenie vlastníctva

  Konkurzné právo
  spisovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu, spisovanie iných listín o právnych úkonoch, prihlasovanie pohľadávok do konkurzných konaní, zastupovanie veriteľov na prieskumných pojednávaniach, zastupovanie veriteľov v incidenčných sporoch, právne poradenstvo

  Rodinné právo
  zastupovanie v rozvodovom konaní, spory o výživné, vysporiadanie majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov

  Finančné, bankové a daňové právo
  zastupovanie v daňovom konaní, zastupovanie v konaniach o preskúmanie rozhodnutí, právne poradenstvo

  Právo duševného vlastníctva, autorské právo a počítačové právo
  Prihlášky ochrannej známky, známky Spoločenstva, patenty, dizajny, užitkové vzory,v celom rozsahu, spisovanie podaní, rozborov a právne poradenstvo, zastupovanie v konaniach

  Správne právo
  zastupovanie v správnom konaní, zastupovanie v priestupkovom konaní, poskytovanie právnej pomoci správnym orgánom a orgánom miestnej samosprávy, právne poradenstvo

  Právo masmediálnej oblasti
  zameranie na rozhlasové a televízne vysielanie, retransmisiu

  Pracovné právo
  zastupovanie zamestnancov vo vzťahoch so zamestnávateľmi a opačne, spisovanie listín o pracovnoprávnych úkonoch, právne poradenstvo, riešenie pracovnoprávnych, pracovných a iných vzťahov, zastupovanie v sporových veciach

  Správa majetku
  v rozsahu všetkých potrieb

  Správa konkurzných podstát

  Trestné právo
  obhajoba v prípravnom konaní, v trestnom konaní, zastupovanie poškodených v adhéznom konaní, spisovanie podnetov a oznámení o podozrení zo spáchania trestného činu

  Medzinárodné právo súkromné a procesné

  Banské a geologické právo

  Poradenstvo
  Poradenstvo právne a účtovné pri vedení jednoduchého a podvojného účtovníctva, poradenstvo vo veciach vedenia miezd, zdravotného a sociálneho poistenia, v prípade záujmu aj vedenie účtovníctva, pracovnoprávnej, mzdovej a poistnej agendy, ekonomické poradenstvo