Služby

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Poskytovanie právnych služieb z centrály v Trenčíne na Slovensku a z Prahy v Českej republike.
Zastupovanie pred OHIM

ODMENA ZA POSKYTOVANIE PRÁVNYCH SLUŽIEB

Naša advokátska kancelária uprednostňuje zmluvnú odmenu za právne služby na základe individuálnej dohody s klientom podľa konkrétnych okolností a náročnosti daného prípadu.
Právne predpisy upravujúce poskytovanie právnych služieb nám nedovoľujú zverejniť v akomkoľvek médiu konkrétne sadzby cien za poskytovanie právnych služieb, preto Vám tieto informácie ochotne poskytneme na požiadanie. Neváhajte nás kontaktovať.

Odmena za právne služby je stanovená Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb ( ďalej len vyhláška ).
Vyhláška upravuje štyri druhy odmien:
1. Hodinová odmena.
Celková odmena je násobkom dohdonutej hodinovej sadzby a počtu hodín strávených advokátem pri výkone právnej služby. Hodinová sadzba sa pohybuje od 20 €/hod (602,- Sk/hod) do 60 €/hod (1 807,- Sk/hod) . Nad hranicu 49,79 €/hod (1 500,- Sk/hod) býva hodinová odmena dohodnutá v prípadoch mimoriadne náročných, zvlášť v prípadoch, keď klient požaduje služby v cudzom jazyku, s požiadavkom bezodkladného vybavenia veci alebo vo zvlášť zložitých právnych otázkach.
2. Paušálna odmena, ktorá sa stanovuje ako pevná suma za poskytnutie služieb za určité časové obdobie alebo za úplné vybavenie veci.
3. Podielová odmena, ktorá sa obyčajne stanovuje ako určité percento z hodnoty veci.
4. Tarifná odmena, ktorej výška závisí tiež od hodnoty veci a počtu úkonov právnych služieb a ako jediná z druhov odmien je upravená vyhláškou nasledovne:
Hodnota veciodmena za 1 úkon právnych služieb
do 165,97 €16,60 €
165,97 € - 663,88 €16,60 € + 1,66 € za každých aj začatých 33,19 € prevyšujúcich sumu 165,97 €
663,88 € - 6 638,78 €41,49 € + 9,96 € za každých aj začatých 331,94 € prevyšujúcich sumu 663,88 €
6 638,78 € - 33 193,92 €220,74 € + 16,60 € za každých aj začatých 1 659,70 € prevyšujúcich sumu 6 638,78 €
nad 33 193,92 €486,29 € + 6,64 € za každých aj začatých 3 319,39 € prevyšujúcich sumu 33 193,92 €

Konkrétna odmena závisí od potreby právnych služieb a dohody medzi klientom a advokátom. Pred samotným poskytnutím právnej pomoci prediskutujeme s klientom spôsob určenia odmeny za služby kancelárie. Presnú kalkuláciu odmeny poskytneme po preštudovaní materiálov, čo umožní odhadnúť náročnosť prípadu.

Do odmeny sa nezahŕňajú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne, správne a iné poplatky, výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy a iné.

Ak ide o úkon právnej služby vykonávaný v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť patrí advokátovi náhrada za stratu času vo výške 1/24 výpočtového základu za každú aj začatú polhodinu. ( Výpočtový základ pre rok 2009 predstavuje sumu 695,41 € )AUTORIZÁCIA ZMLUVY O PREVODE NEHNUTEĽNOSTI

Od 1. septembra 2009 (deň účinnosti novely zákona o notároch č. 304/2009 Z.z.) je hlavnou prednosťou tejto spolupráce aj možnosť našich klientov zvoliť si pri uzatváraní zmlúv na prevod nehnuteľností možnosť tzv. autorizácie zmluvy advokátom. Náklady na právne služby advokáta pri autorizácii zmlúv pre klientov hradí naša realitná kancelária.

Autorizáciou zmluvy advokátom je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, oznámenie platobných podmienok kúpnej ceny dohodnutých v zmluve. V prípade, ak je zmluva o prevode nehnuteľností autorizovaná advokátom, kataster preveruje už len napríklad, či je správne číslo parcely, listu vlastníctva, výmera parcely a či návrh na vklad podávajú oprávnené osoby, čím sa katastrálne konanie urýchli.

Účastník katastrálneho konania, ktorý sa rozhodne využiť služby advokáta na autorizáciu zmluvy bude mať:
(i) väčšiu istotu právnych vzťahov;
(ii) kratšiu, 20 dňovú lehotu na zápis práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností pri správnom poplatku 66,- EUR;
(iii) možnosť vymáhať prípadnú vzniknutú škodu priamo od advokáta.

Advokát, ktorý autorizuje zmluvu, na základe ktorej má byť vykonaný zápis do katastra nehnuteľností musí:
(i) zmluvu pripraviť;
(ii) overiť totožnosť účastníkov - následne nie je potrebné overiť totožnosť účastníkov aj u notára;
(iii) upozorniť strany na platobné podmienky zmluvy a kde na akú sumu je advokát poistený.